Imprimir imatge a escala amb Affinity photo

Imprimir imatge a una mida exacte És bastant comú, tenir imatges fotogràfiques o escanejades que desitgem imprimir en una grandària exacta, ja sigui per una qüestió estètica o pràctica, com posar la foto resultant en un marc determinat. Des de Affinity photo, igual que succeeix en altres aplicacions ho podem fer de manera senzilla. Per … Llegiu més