MySQL InnoDB Cluster

Alta disponibilitat

Permetre oferir l’accés al sistema o recursos de forma continuada i sense errors, aturades ni pèrdues de fiabilitat i en cas que succeeixin que puguin tornar al seu estat òptim en el menor temps possible.

Una forma d’obtenir alta disponibilitat en MySQL és amb la utilització de MySQL Cluster per crear un grup de replicació o Group Replication i connectar amb els clients o les aplicacions, mitjançant un o diversos MySQL Router.

El nostre projecte consistirà en crear un cluster de 3 servidors MySQL 8 en 3 MVs Debian server, amb mysql-shell i una altra Màquina Virtual que contindrà MySQL Router i MySQL client.

Configuracions prèvies

La configuració de xarxa serà la següent

Server 0 (s0) – Cluster00 – 172.10.0.100 – R/W – server_id = 10
Server 1 (s1) – Cluster01 – 172.10.0.101 – R/O – server_id = 11
Server 2 (s2) – Cluster02 – 172.10.0.102 – R/O – server_id = 12
Router (r0) – Router – 172.10.0.254

Instal·larem les Virtualbox guest additions en cada màquina

Instal·larem module-assistant i build-essential en cada servidor


sudo m-a prepare
Install guest additions
sudo su
mount -t iso9660 -o loop /dev/sr0 /media/cdrom
cd /media/cdrom
sh VBoxLinuxAdditions.run
cd
umount /media/cdrom
eject /dev/sr0


Configuració de mostra d’un dels arxius de configuració de xarxa en /etc/network/interfaces


auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
address 172.10.0.100
netmask 255.255.255.0
network 172.10.0.0
broadcast 172.10.0.255
gateway 172.10.0.254
up route add -net 172.10.0.0/24 gw 172.10.0.254 dev enp0s8


Configuració de l’arxiu /etc/hostname i /etc/hosts

hostname cluster00
127.0.0.1	cluster00	localhost
127.0.1.1	cluster00

# The following lines ...
::1 	localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
#
172.10.0.100	cluster00 s0
172.10.0.101	cluster00 s1
172.10.0.102	cluster00 s2
172.10.0.254  router r0

Preparació del grup de replicació o cluster

1.- Install mysql-community-server i mysql-shell en les 3 MV (memoria ram 1GB)
2.- Configuració de /etc/my.cnf als 3 utilitzant la IP de cadascú i el port 33061 per loose-group_replication_local_address=172.10.0.10?:33061


Es pot obtenir amb l’arxiu de configuració buit (només amb el [mysqld] server_id=valor) i al configurar cada instància afegir la ruta de l’arxiu /etc/my.cnf i en cas de problemes d’escriptura, derivar-lo a /tmp/my.cnf de forma temporal per poder copiar-lo.

dba.configureInstance('clustermanager@cluster00:3306',{mycnfPath:'/etc/my.cnf'})

3.- Creació de l’usuari ‘clustermanager’@’%’ amb passwd ‘@MVM2016’ als 3 servidors amb GRANT ALL PRIVILEGES … WITH GRANT OPTION.

CREATE USER 'clustermanager'@'%' Identified by '@MVM2016';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'clustermanager'@'%' WITH GRANT OPTION;


4.- Amb connexió root@localhost en mode SQL a cada servidor enviem la comanda:

RESET MASTER;

5.- En el servidor 0 canviem a \js i enviem les comandes:

   dba.configureInstance('clustermanager@cluster00:3306')
   dba.configureInstance('clustermanager@cluster01:3306')
   dba.configureInstance('clustermanager@cluster02:3306')
   dba.checkInstanceConfiguration()

Ens hauria de tornar per a cadascú:

{
	"status": "ok"
}

Nota: En cluster01 i cluster02 podem desar ‘Y’ el password, si volem.

6.- Sortim de mysqlsh com root i tornem a entrar com a clustermanager en servidor 0 (per defecte entrem en mode JS

mysqlsh clustermanager@cluster00:3306
var cluster = dba.createCluster('DBcluster', {ipWhitelist: '172.10.0.100,172.10.0.101,172.10.0.102'})
cluster.status()

Ens hauria d’apareixer en mode R/W el cluster00

7.- A continuació i des de la connexió del servidor 0 (cluster00) afegirem les instàncies del servidor 1 i el servidor 2

cluster.addInstance('clustermanager@cluster01',{ipWhitelist: '172.10.0.100,172.10.0.101,172.10.0.102'})
cluster.addInstance('clustermanager@cluster02',{ipWhitelist: '172.10.0.100,172.10.0.101,172.10.0.102'})
cluster.status()

Ara ens hauria de tornar els tres servidors, el primer en mode R/W i els altres dos en mode R/O

Amb les opcions, podem alterar el cluster i canviar a MultI Primary o Single Primary

cluster.switchToMultiPrimaryMode()  -- passariem els tres server com mode R/W
cluster.switchToSinglePrimaryMode() -- passariem a l'opció per defecte, 1 R/W i els altres R/O

Amb la següent comanda:

cluster.setPrimaryInstance('cluster01:3306') -- Indicarem que volem que el server 1 sigui R/W de forma manual o qualsevol altre que especifiquem.

En el server 1 entrant en mode \sql

STOP GROUP_REPLICATION;

SET GLOBAL group_replication_ip_whitelist = “172.10.0.100,172.10.0.101,172.10.0.102”;
o millor amb (ja que l’anterior entra en deprecated)

SET GLOBAL group_replication_ip_allowlist = "172.10.0.100,172.10.0.101,172.10.0.102";
START GROUP_REPLICATION;

Inicialització del cluster de servidors

Després de tenir les màquines apagades i per continuar amb la nostra feina, necessitem initcialitzar el cluster.

1.- Entrem a mysql shell en la MV s0 o cluster00 i les altres MV també funcionant. Podem entrar simplement amb: mysqlsh sense afegir res més

mysqlsh clustermanager@cluster00:3306

2.- Utilitzem shell.connect

shell.connect('clustermanager@cluster00:3306')

3.- Definim la variable cluster amb el reinici del cluster

var cluster = dba.rebootClusterFromCompleteOutage('DBcluster')


4.- Demanem l’estat del cluster

cluster.status()

Hauria de tornar l’estat de les tres instàncies amb el mode R/W i R/O de cada server

Si els cluster00 no està com R/W el podem promoure.

cluster.setPrimaryInstance('cluster00:3306')

5.- Opcional

Passem a mode SQL amb: \sql i executem la següent consulta:

SELECT MEMBER_ID, MEMBER_HOST, MEMBER_PORT, MEMBER_STATE, MEMBER_ROLE, MEMBER_VERSION FROM performance_schema.replication_group_members;

Haurien de sortir els tres ONLINE

Configuració de MySQL Router

Instal·lació de mysql-router-community (amb mysql-tools habilitat) i mysql-community-client

sudo dpkg-reconfigure mysql-apt-config
sudo apt install mysql-router-community mysql-community-client
sudo dpkg -l | grep mysql-
ii mysql-apt-config 0.8.22-1 all Auto configuration for MySQL APT Repo.
ii mysql-router-community 8.0.29-1debian11 amd64 MySQL Router

Especificarem la IP del server R/W en la configuració de bootstrap

Nota: Ens podriem connectar amb root però hauriem de tenir un ‘root’@’%’

Podem crear un usuari de nom ‘router’@’%’ amb pass @MVM2016 als 3 servidors

CREATE USER 'router'@'%' Identified by '@MVM2016';
GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO 'router'@'%' WITH GRANT OPTION;
Flush privileges;

Ara ens connectarem amb l’usuari router però forçant sockets.

mysqlrouter --bootstrap router@172.10.0.100:3306 --directory mysql-router --conf-use-sockets --force

Com podem veure, ens ha creat el directori mysql-router a la nostra home i amb el següent contingut:

ls -l mysql-router/

Nota: Per inicialitzar mysqlrouter un cop comprovem que el servei està actiu o en cas de que no apareguin els sockets, haurem d’utilitzar l’script start.sh

 • start.sh — Inicia i crea els sockets
 • stop.sh — Atura i elimina els sockets

Ara crearem una base de dades de nom testCluster al server cluster00 i es propagarà als 3 servers

CREATE DATABASE testcluster;
use testcluster;
CREATE TABLE taula ( id INT auto_increment, data timestamp default now(), nomhost varchat(20), Primary Key (id));

Novament en router examinem si s’està executant el servei

sudo ps -fea | grep mysqlrouter

[sudo] password for usuari:
mysqlro+ 1555 1 0 12:58 ? 00:00:00 /usr/bin/mysqlrouter -c /etc/mysqlrouter/mysqlrouter.conf
usuari 1610 874 0 13:48 pts/1 00:00:00 grep mysqlrouter

Anem a canviar l’arxiu que apunta a la seva configuració amb un enllaç simbòlic i prèviament canviem permissos de 600 a 664

chmod 664 /home/usuari/mysql-router/mysqlrouter.conf
sudo ln -s /home/usuari/mysql-router/mysqlrouter.conf /etc/mysqlrouter/mysqlrouter.conf

Reiniciem el servei de mysqlrouter

sudo service mysqlrouter restart

I tornem a comprovar

sudo ps -fea | grep mysqlrouter

Ens connectarem amb el client mysql des de mysqlrouter i amb l’usuari router amb el socket de mysqlrouter en el port R/W 6446

mysql -u router -p -h localhost -P 6446 -S /home/usuari/mysql-router/mysql.sock -v

Si fem un show databases, podem comprovar que veiem la bbdd testcluster i per tant ens hem connectat al Group Replication Server del nostre Cluster ‘DBcluster’

Des dels tres servers, si consultem la taula de testcluster, veurem que està buida

Select * From testcluster.taula;
Empty set (0.00 sec)

A quin node m’he connectat?

Select @@hostname;

Farem un INSERT des de router

INSERT INTO taula VALUES (NULL, DEFAULT, (Select @@hostname));

Ara anem a consultar els servers

Select * From testcluster.taula;

Supossem que falla cluster00 que està ara com R/W – Anem ha aturar-lo per simular una caiguda

Ens connectem a cluster00 i l’aturem

ssh usuari@s0
usuari@cluster00:~$ sudo systemctl stop mysql.service

Si intentem fer des de router un select.. veurem que intentarà reconnectar

Select * From testcluster.taula;

ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server during query
No connection. Trying to reconnect…
Connection id: 88
Current database: testcluster

Si consultem en quin server estem, veurem que ja no és el cluster00

Select @@hostname;

En aquest cas ha promogut a cluster02 com R/W

Si ens connectem directament al cluster02 com clustermanager podem comprovar l’estat del cluster

ssh usuari@172.10.0.102
mysqlsh clustermanager@cluster02:3306
var cluster = dba.getCluster()
cluster.status()

Podem veure com el cluster00 té un status “n/a” i a més mostra “(MISSING)”
El cluster01 continua com R/O
El clustere02 ara està com R/W

Si tornem a fer el mateix insert des de router i comprovem, veurem quin host l’envia

Select * From testcluster.taula;

Des de cluster00 tornem a aixecar el servidor

usuari@cluster00:~$ sudo systemctl start mysql.service

Per últim, des del cluster02 tornem a demanar l’estat del group replication

cluster.status()


Podem veure com cluster00 torna a estar “ONLINE” però ha passat a mode R/O

Si el volem promoure novament, només necessitem la comanda:

cluster.setPrimaryInstance('cluster00:3306')

Màquines virtuals

Pots descarregar les següents màquines virtuals (arxius .ova) preparades per configurar group replication.
Estan preinstal·lades amb Debian 11 i necessiten només 1GB de memòria per afegir al cluster sense problemes.

MysqlCluster.ova
ova – MySQL Cluster ( 986.707.456 bytes )
MysqlRouter.ova
ova – MySQL Router ( 2.211.416.576 bytes )

Bibliografia

Alta disponibilitat

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/group-replication.html

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql-innodb-cluster-introduction.html

https://dev.mysql.com/doc/mysql-shell/8.0/en/mysql-innodb-cluster.html

Configuració d’InnoDB cluster: https://dev.mysql.com/doc/mysql-shell/8.0/en/configuring-innodb-cluster.html

Monitorització d’InnoDB cluster: https://dev.mysql.com/doc/mysql-shell/8.0/en/monitoring-innodb-cluster.html

Eina gràfica de monitorització Percona: https://www.percona.com/software/pmm/quickstart

https://dev.mysql.com/doc/mysql-router/8.0/en/mysql-router-innodb-cluster.html

https://kruschecompany.com/mysql-innodb-cluster-installation/

https://www.datalbi.com/article.php?id=62

https://lefred.be/content/mysql-innodb-cluster-howto-install-it-from-scratch/

https://severalnines.com/database-blog/mysql-innodb-cluster-80-complete-operation-walk-through-part-two

Vídeos

https://www.youtube.com/user/mysqlespanol

https://dev.mysql.com/blog-archive/mysql-innodb-cluster-tutorial-videos/