Dynamodb – local install

Per a aquesta instal·lació, farem servir una màquina virtual amb Debian 11 i 2.5GB de RAM

Java

Necessitem instal·lar Java Runtime Environment (JRE)

sudo apt install openjdk-11-jre

Afegirem java path al final de l’arxiu

sudo nano /etc/bash.bashrc
export PATH=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin:$PATH

DynamoDB

Descarreguem la darrera versió de dynamodb

wget https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/dynamodb-local-mumbai/dynamodb_local_latest.tar.gz

Instal·lació

Crearem un directori en /usr/lib/ de nom dynamodb on situarem l’arxiu descarregat i el descomprimirem

sudo mkdir -p /usr/lib/dynamodb
sudo mv dynamodb_local_latest.tar.gz /usr/lib/dynamodb/
cd /usr/lib/dynamodb/
sudo tar xfz dynamodb_local_latest.tar.gz

Podem comprovar el funcionament amb:

sudo java -Djava.library.path=./DynamoDBLocal_lib -jar DynamoDBLocal.jar -sharedDb

Per a més comoditat farem que sigui un servei gestionable

sudo nano /etc/systemd/system/dynamodb.service

El contingut de l’arxiu creat, serà el següent:

[Unit]
Description=Dynamo DB Local Service
[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=/usr/lib/dynamodb
ExecStart=/usr/lib/dynamodb/dynamodb
SuccessExitStatus=143
TimeoutStopSec=10
Restart=on-failure
RestartSec=5
KillMode=process
KillSignal=SIGINT
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Crearem l’arxiu executable:

sudo nano /usr/lib/dynamodb/dynamodb

Li donem permís d’execució

sudo chmod 744 dynamodb

Afegim la comanda que haviem provat en un principi, de forma manual.

#!/bin/bash
sudo java -Djava.library.path=./DynamoDBLocal_lib -jar DynamoDBLocal.jar -sharedDb

Registrem i habilitem el servei: /etc/systemd/system/dynamodb.service

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable dynamodb

Initzialitzem i comprovem el servei

sudo systemctl start dynamodb

sudo systemctl status dynamodb

Consola aws

Instal·lació de la consola aws

sudo pip install --upgrade aws-shell

Per entrar

aws-shell

Per sortir

.quit o .exit
Configurar aws

En aquest cas, treballarem en local, així doncs no serà necessari introduïr una regió aws real, como ara ‘eu-south-2‘ o altres

aws> configure

AWS Access Key ID [None]: usuari
AWS Secret Access Key [None]: passwdUsuari
Default region name [None]: local
Default output format [None]:

Aquesta informació es guardarà als arxius: ~/.aws/config (region) i ~/.aws/credentials (usuari i contrasenya)

Podem provar a entrar amb:

WS_DEFAULT_REGION=local AWS_ACCESS_KEY_ID=usuari AWS_SECRET_ACCESS_KEY=passwdUsuari aws dynamodb list-tables --endpoint-url http://localhost:8000

És important afegir –endpoint-url http://localhost:8000 ja que estem accedint en local
Com hem creat els paràmetres de configuració d’usuari, també podem accedir de forma més ràpida amb la comanda:

aws dynamodb list-tables --endpoint-url http://localhost:8000

El que ens hauria de mostrar un llistat buit de taules

{
  "TableNames": [ ]
}

Una altra opció de configuració, és la de crear un perfil i fer-lo servir

aws configure --profile proot
AWS Access Key ID [None]: root
AWS Secret Access Key [None]: passwdRoot
Default region name [None]: local
Default output format [None]:

Crear una taula i importar un arxiu .json

La mateixa documentació d’AWS ens mostra el següent exemple:

aws --profile proot --endpoint-url http://localhost:8000 dynamodb create-table \
  --table-name GameScores \
  --attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S AttributeName=GameTitle,AttributeType=S AttributeName=TopScore,AttributeType=N AttributeName=Date,AttributeType=S \
  --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
  --global-secondary-indexes file://gsi.json

[ gsi.json ]

Podem comprovar el llistat de taules novament

aws --profile proot dynamodb list-tables --endpoint-url http://localhost:8000

{
  "TableNames": [
    "GameScores"
  ]
}

O veure la seva estructura i contingut

aws --profile proot dynamodb describe-table --table-name GameScores --endpoint-url http://localhost:8000
{
  "Table": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "AttributeType": "S"
      },
      {
        "AttributeName": "TopScore",
        "AttributeType": "N"
      },
      {
        "AttributeName": "Date",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "TableName": "GameScores",
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "UserId",
        "KeyType": "HASH"
      },
      {
        "AttributeName": "GameTitle",
        "KeyType": "RANGE"
      }
    ],
    "TableStatus": "ACTIVE",
    "CreationDateTime": 1677344659.024,
    "ProvisionedThroughput": {
      "LastIncreaseDateTime": 0.0,
      "LastDecreaseDateTime": 0.0,
      "NumberOfDecreasesToday": 0,
      "ReadCapacityUnits": 10,
      "WriteCapacityUnits": 5
    },
    "TableSizeBytes": 0,
    "ItemCount": 0,
    "TableArn": "arn:aws:dynamodb:ddblocal:000000000000:table/GameScores",
    "GlobalSecondaryIndexes": [
      {
        "IndexName": "GameDateIndex",
        "KeySchema": [
          {
            "AttributeName": "GameTitle",
            "KeyType": "HASH"
          },
          {
            "AttributeName": "Date",
            "KeyType": "RANGE"
          }
        ],
        "Projection": {
          "ProjectionType": "ALL"
        },
        "IndexStatus": "ACTIVE",
        "ProvisionedThroughput": {
          "ReadCapacityUnits": 5,
          "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "IndexSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:ddblocal:000000000000:table/GameScores/index/GameDateIndex"
      },
      {
        "IndexName": "GameTitleIndex",
        "KeySchema": [
          {
            "AttributeName": "GameTitle",
            "KeyType": "HASH"
          },
          {
            "AttributeName": "TopScore",
            "KeyType": "RANGE"
          }
        ],
        "Projection": {
          "ProjectionType": "ALL"
        },
        "IndexStatus": "ACTIVE",
        "ProvisionedThroughput": {
          "ReadCapacityUnits": 10,
          "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "IndexSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:ddblocal:000000000000:table/GameScores/index/GameTitleIndex"
      }
    ]
  }
}

Bibliografia

https://github.com/awslabs/aws-shell

https://docs.aws.amazon.com/es_es/amazondynamodb/latest/developerguide/DynamoDBLocal.DownloadingAndRunning.html

http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/dynamodb/create-table.html

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-services-dynamodb.html